Warunki korzystania / Polityka prywatności NL

 
Ostatnia modyfikacja: Lipiec 2016 r.
 
Coty Inc. oraz jej jednostki stowarzyszone i jednostki zależne (zwane dalej łącznie „Coty”) witają na stronie dostępnej pod adresem www.coty.com i stronach poszczególnych marek Coty, w tym na ich mobilnych wersjach lub w powiązanych aplikacjach mobilnych (zwanych dalej łącznie „Witrynami Coty”).
Coty oferuje Witryny Coty, w tym wszelkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na Witrynach Coty Państwu jako użytkownikowi, z zastrzeżeniem przyjęcia niniejszych Warunków. Uzyskiwanie dostępu do jakiejkolwiek Witryny Coty oraz korzystanie z niej jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszych Warunków. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszych Warunków korzystania prosimy nie korzystać z żadnej Witryny Coty.
Niektóre funkcje lub usługi oferowane na Witrynach Coty mogą podlegać publikowanym okresowo przez Coty oddzielnym wytycznym, zasadom i regulaminom (zwanym dalej „Postanowieniami dodatkowymi”). Postanowienia dodatkowe zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. W większości przypadków Postanowienia dodatkowe dotyczą konkretnej funkcji Witryny Coty lub usługi, lub też oferty dostępnej na Witrynie Coty, natomiast w zakresie wszelkich ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami i Postanowieniami dodatkowymi, znaczenie nadrzędne będą mieć niniejszej Warunki. 
Polityka prywatności Coty zawiera informacje oraz powiadomienia dotyczące zasad gromadzenia i wykorzystywania przez Coty danych osobowych Użytkownika oraz innych dotyczących go danych związanych z Witrynami Coty. Uzyskując dostęp do Witryn Coty, pobierając z nich materiały lub korzystając z nich i przyjmując niniejsze Warunki, Użytkownik podlega również postanowieniom Polityki prywatności Coty dostępnej pod adresem http://coty.com/privacy-policy, która zostaje niniejszym włączona do Warunków i staje się ich częścią. 
Wszystkie treści publikowane na Witrynach Coty (w tym w szczególności tekst, projekty, grafika, loga, przyciski ikon, obrazy, dźwięki, klipy audio, cyfrowe pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, jak również ich dobór i umiejscowienie; zwane dalej łącznie „Treściami Coty”) stanowią wyłączną własność Coty, jej licencjodawców lub dostawców treści i są chronione amerykańskimi lub zagranicznymi przepisami prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych lub innymi odnośnymi przepisami. 
Coty udziela Użytkownikom ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu do Witryn Coty oraz osobiste i niekomercyjne ich wykorzystanie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Warunków. Coty surowo zabrania wszelkiego innego wykorzystywania Witryn Coty oraz Treści Coty, w tym w szczególności: 
• pobierania, kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania Witryn Coty lub Treści Coty w jakichkolwiek celach konkurencyjnych wobec Coty lub na korzyść innego dostawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;
• umieszczania w ramkach lub wykorzystywania technologii umieszczania w ramkach w celu załączenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, testu, układu strony lub formy);
• gromadzenia i wykorzystania jakichkolwiek list produktów, opisów lub cen;
• używania metatagów lub innego „ukrytego tekstu” z wykorzystaniem nazwy lub znaków towarowych Coty;
• stosowania technik data mining, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pozyskiwania danych;
• cachowania lub linkowania do Witryny Coty, w tym w sposób, który przedstawia Coty lub jej produkty lub usługi w fałszywy, mylący, zniesławiający, obraźliwy lub inny sposób, który Coty wedle własnego uznania może uznać za nie do przyjęcia; oraz
• wgrywania, publikowania lub transmisji jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy mające zakłócać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek komputera.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu uzyskiwania dostępu do Witryn Coty oraz ma obowiązek pokrywać opłaty naliczane przez osoby trzecie (takie jak opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych lub koszty transferu). Użytkownik musi zapewnić i ponosi wszelką odpowiedzialność za sprzęt konieczny do uzyskania dostępu do Witryn Coty. Użytkownikowi zabrania się obchodzenia wszelkich środków, które zostały wdrożone w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Witryn Coty. Wszelkie przypadki nieupoważnionego dostępu Użytkownika do Witryn Coty unieważniają pozwolenie lub licencję przyznaną Użytkownikowi przez Coty.
Coty może unieważnić wymienione powyżej licencje w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu lub bez powodu, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, w tym z tytułu każdorazowego nieupoważnionego wykorzystania. Z wyjątkiem wyraźnie przyznanych praw i licencji Coty zastrzega sobie wszelkie inne prawa, a żadne prawa nie zostają przyznane domyślnie ani w inny sposób. 
Odwiedzający mogą publikować recenzje, komentarze oraz inne treści, wysyłać pocztówki elektroniczne oraz inne komunikaty, jak również przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje lub materiały (zwane dalej łącznie „Treściami Użytkownika”) na Witrynach Coty lub za ich pośrednictwem, pod warunkiem że Treści Użytkownika:
• nie stanowią treści poufnych ani zastrzeżonych (takich jak wewnętrzne informacje poufne, informacje zastrzeżone i informacje poufne uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub umów o zachowaniu poufności);
• nie naruszają żadnych praw patentowych, ochrony znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich ani innych praw własności czy praw ochrony prywatności żadnej osoby trzeciej i nie są niezgodne z prawem, obsceniczne, nie stanowią groźby, nie są oszczercze, nie są nie do przyjęcia lub w inny sposób nie szkodzą jakiejkolwiek innej osobie trzeciej;
• nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania;
• nie stanowią elementów kampanii politycznej, łańcuszków, masowego mailingu ani jakiejkolwiek formy „spamu”. 
• nie zawierają reklam ani zachęt żadnego rodzaju ani też żadnych innych treści komercyjnych;
• nie mają na celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot i nie wykorzystują fałszywego adresu e-mail, nie podszywają się pod żadną osobę ani podmiot ani też nie są w żaden inny sposób mylące co do źródła ich pochodzenia;
• nie zawierają komunikatów wystosowywanych przez pracowników Coty niebędących jej rzecznikami ani też komunikatów ze strony żadnej z jej marek roszczących sobie prawa do wypowiadania się w imieniu Coty ani nie zawierają informacji poufnych, ani też nie wyrażają opinii dotyczących Coty ani jej marek;
• nie oferują nieupoważnionego pobierania żadnych informacji objętych prawem autorskim, informacji poufnych ani prywatnych; oraz
• nie zawierają danych osobowych (takich jak komunikaty obejmujące numery telefonów, identyfikatory nadane przez rząd, informacje o kartach płatniczych, numery rachunków, adresy lub odniesienia pracownicze), chyba że Coty wyraźnie poprosi o udzielenie takich informacji.
 
Coty nie ma obowiązku, ale zastrzega sobie prawo do monitorowania, usuwania i edycji Treści Użytkownika wedle własnego uznania.
Jeżeli Użytkownik opublikuje jakiekolwiek Treści Użytkownika, udziela Coty niewyłącznej, nieobciążonej tantiemami, wieczystej i nieodwołalnej licencji z prawem do udzielania dalszych licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, nadawanie i wystawianie tego rodzaju Treści Użytkownika na całym świecie i na dowolnym nośniku. Użytkownik udziela Coty oraz jej licencjobiorcom prawa do wykorzystywania wedle własnego uznania i na całym świecie nazwy przesyłanej w związku z Treściami Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: jest właścicielem lub na podstawie innego tytułu przysługują mu wszystkie prawa do zamieszczanych Treści Użytkownika; wykorzystanie zamieszczonych przez niego Treści Użytkownika nie narusza niniejszych Warunków ani też nie narusza, nie przywłaszcza ani nie łamie żadnych przysługujących osobie trzeciej praw patentowych, praw autorskich, praw do znaku towarowego, tajemnicy handlowej, autorskich praw osobistych ani innych praw własności intelektualnej ani też praw do ochrony wizerunku czy prywatności; zamieszczane przez niego Treści Użytkownika nie naruszają żadnych przepisów obowiązującego prawa i nie spowodują szkody dla żadnej osoby ani podmiotu; oraz że Użytkownik zwolni Coty oraz jej licencjodawców z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń, w tym kosztów obsługi prawnej związanych z obroną przed roszczeniami, wynikających z Treści Użytkownika. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów obowiązującego prawa Coty nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu żadnych Treści Użytkownika zamieszczanych przez Użytkownika lub osobę trzecią na Witrynie Coty lub za jej pośrednictwem. 
Niektóre Witryny Coty mogą umożliwiać utworzenie konta użytkownika (zwanego dalej „Kontem”). Użytkownik może utworzyć Konto, tylko jeżeli ma więcej niż 13 (trzynaście) lat i przekaże dokładne informacje związane z rejestracją, wymagane przez daną Witrynę Coty. Użytkownik ma obowiązek strzec poufności nazwy użytkownika i hasła powiązanych z Kontem oraz ograniczyć dostęp do komputera Użytkownika. Użytkownik ma również obowiązek dopilnować, by tego rodzaju informacje były aktualne, kompletne, dokładne i rzetelne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszystkich działań podejmowanych za pośrednictwem Konta Użytkownika oraz zobowiązuje się udzielać tylko aktualnych, kompletnych, dokładnych i rzetelnych informacji. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Coty o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania jego hasła lub Konta oraz o wszelkich innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Coty nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat lub szkód wynikających z nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego ustępu.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług lub zawieszenia lub też unieważnienia Kont bez powiadomienia, jeżeli dojdzie do naruszenia niniejszych Warunków lub jeżeli zdecydujemy, wedle wyłącznego własnego uznania, że takie działanie będzie w najlepszym interesie Coty.
Coty stara się każdorazowo przedstawiać dokładne opisy produktów zamieszczane na Witrynach Coty. Niemniej jednak Coty nie gwarantuje, że opisy i wszelkie inne treści czy informacje dostępne na Witrynach Coty są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne ani że nie zawierają błędów. 
Odniesienie do jakiegokolwiek produktu lub usługi na Witrynie Coty nie stanowi oferty sprzedaży ani dostawy takiego produktu czy też świadczenia takiej usługi i nie oznacza, że produkt lub usługa są dostępne bezpośrednio dla klientów Coty, dostępne we wszystkich krajach ani też że dana nazwa, opis czy specyfikacja produktu lub usługi będą takie same jak opublikowane na Witrynie Coty. Konkretnych informacji na temat dostępności lub przydatności danego produktu lub usługi udzieli miejscowa jednostka stowarzyszona Coty lub odpowiedni dystrybutor.
Na niektórych Witrynach Coty osoby trzecie inne niż Coty mogą prowadzić sklepy, świadczyć usługi lub sprzedawać gamy produktów na Witrynach Coty lub też Użytkownik może tam znaleźć łącza do określonych witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie (zwanych dalej łącznie „Witrynami osób trzecich”). Coty nie ma obowiązku badać ani oceniać, jak również nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do ofert jakichkolwiek tego rodzaju przedsiębiorstw lub osób czy też treści, bezpieczeństwa czy praktyk dotyczących prywatności stosowanych przez Witryny osób trzecich. Coty nie ponosi również żadnej odpowiedzialności z tytułu działań, produktów ani treści żadnych tego rodzaju Witryn osób trzecich. Zachęcamy Użytkownika do uważnego zapoznania się z polityką prywatności oraz innymi regulaminami obowiązującymi na Witrynach osób trzecich. 
Coty dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować zakłócenia w dostępie do Witryn Coty. Niemniej jednak Coty nie gwarantuje, że Witryny Coty nie będą zawierać błędów ani że nasze usługi będą dostępne nieprzerwanie lub też że nie będą ich dotyczyć inne problemy czy błędy. Coty nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu tego rodzaju problemów lub błędów.
WITRYNY COTY SĄ OFEROWANE PRZEZ COTY W ICH OBECNYM STANIE, WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI. COTY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA WITRYN COTY ANI TEŻ INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW CZY TEŻ USŁUG DOSTĘPNYCH NA WITRYNACH COTY. 
UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z WITRYN COTY ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWA COTY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. COTY NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNY COTY, ICH SERWERY CZY TEŻ WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE WYSYŁANE OD COTY LUB W IMIENIU COTY PRZEZ JEJ USŁUGODAWCÓW NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ WIRUSÓW CZY TEŻ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. COTY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA WITRYN COTY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NASTĘPCZYCH I RETORSYJNYCH. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI TEŻ WYŁĄCZANIA CZY OGRANICZANIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ. JEŻELI TE PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄ DANEGO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE ZAMIESZCZONE POWYŻEJ ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA I MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Coty Inc., jej jednostkę nadrzędną, jednostki stowarzyszone oraz jednostki zależne, jak również ich członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, pełnomocników, licencjodawców oraz usługodawców (zwanych dalej „Podmiotami Coty”) z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu grzywien, opłat, zobowiązań, strat lub innych szkód, niezależnie od ich rodzaju (w tym kosztów obsługi prawnej i wynagrodzenia ekspertów) poniesionych przez Podmioty Coty i będzie bronić Podmiotów Coty przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika; (2) popełnionego przez Użytkownika oszustwa lub też przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa; lub (3) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa amerykańskiego lub zagranicznego lub też praw przysługujących osobom trzecim. Odpowiedni Podmiot Coty będzie sprawował kontrolę nad obroną przed każdym roszczeniem, którego dotyczy to zwolnienie z odpowiedzialności, a Użytkownik w żadnym przypadku nie rozstrzygnie żadnego roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego Podmiotu Coty.
 
Coty może unieważnić niniejsze Warunki i odmówić Użytkownikowi dostępu do jednej lub większej liczby Witryn Coty (lub dowolnej ich części) w dowolnym czasie, natychmiast i bez powiadomienia, jeżeli wedle wyłącznego uznania Coty Użytkownik nie będzie przestrzegał któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.
Coty zastrzega sobie również prawo do modyfikowania lub tymczasowego albo stałego zamknięcia w dowolnym momencie Witryn Coty (lub dowolnej ich części) za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Coty nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika czy też osób trzecich z tytułu uniemożliwienia dostępu czy też modyfikacji, zawieszenia lub zamknięcia Witryn Coty.
Na mocy odnośnych przepisów Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów dotyczących znaków towarowych znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy usług, loga, znaki lub inne zastrzeżone grafiki wyświetlane na Witrynach Coty (zwane dalej łącznie „Znakami”) stanowią własność Coty lub jej licencjodawców, dostawców treści lub innych podmiotów. Wszystkie inne znaki towarowe, które nie stanowią własności Coty ani jej jednostek zależnych, a które są zamieszczane na Witrynach Coty, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być powiązani lub połączeni z Coty lub jej jednostkami zależnymi bądź sponsorowani przez nie.
Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób wykorzystywać ani prezentować żadnych Znaków zamieszczonych na Witrynach Coty, w tym w szczególności używać ich jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnego pozwolenia Coty lub osoby trzeciej będącej właścicielem odnośnego Znaku.
Roszczenia dotyczące naruszenia prawa autorskiego
Polityka Coty zakłada reagowanie na roszczenia dotyczące naruszenia prawa autorskiego. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millennium Copyright Act), część 512(c)(2) tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, (zwanej dalej angielskim skrótem „DMCA”) powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie należy przesyłać do Przedstawiciela Coty ds. praw autorskich. Jeżeli Użytkownik jest przekonany, że jego objęte prawami autorskimi dzieło jest wykorzystywane na Witrynie Coty w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, winien zwrócić się do naszego Przedstawiciela ds. praw autorskich na piśmie i przekazać mu następujące informacje (powiadomienie musi mieć formę pisemną i musi zostać przekazane naszemu Przedstawicielowi ds. praw autorskich pod rygorem nieważności):
Powiadomienia dotyczące roszczeń o naruszenie praw autorskich przez osoby trzecie, składane na mocy przepisów ustawy DMCA, muszą być kierowane na piśmie do Przedstawiciela Coty i zawierać następujące informacje pod rygorem nieważności:
(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;
(b) opis dzieła objętego prawami autorskimi lub innego elementu stanowiącego własność intelektualną, który według Użytkownika stanowi przedmiot naruszenia, lub też jeśli powiadomienie dotyczy naruszenia praw autorskich do wielu dzieł na jednej stronie internetowej, wykaz takich dzieł na stronie;
(c) określenie, który materiał rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem czynności naruszających te prawa i w związku z tym ma zostać usunięty lub dostęp do niego ma zostać zablokowany, oraz informacje pozwalające nam na zlokalizowanie takiego materiału na odnośnej Witrynie Coty;
(d) adres, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail Użytkownika;
(e) oświadczenie Użytkownika, w którym stwierdza on, że jest w dobrej wierze przekonany, że kwestionowane wykorzystanie nie zostało dopuszczone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub że nie wynika ono z przepisów prawa; oraz
(f) oświadczenie złożone przez Użytkownika pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, stwierdzające, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, zaś Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.
Należy pamiętać, że Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych z powodu istotnych nieprawdziwych oświadczeń zawartych w powiadomieniu o naruszeniu składanym na mocy przepisów ustawy DMCA.
Powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia prawa autorskiego można kierować do Przedstawiciela Coty ds. praw autorskich w następujący sposób: 
poprzez e-mail: DMCA-agent@cotyinc.com
pocztą: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, New York 10118.
telefonicznie: 212-479-4300
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zakupione towary licencjonowane lub sprzedawane na Witrynach Coty mogą podlegać przepisom i regulacjom dotyczącym kontroli celnej i kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych oraz przepisom i regulacjom celnym i eksportowym kraju, w którym produkty są sprzedawane, produkowane lub odbierane, w zależności od okoliczności. Zakup, pobranie lub używanie technologii lub oprogramowania z Witryn Coty oznacza zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zasad i regulacji, jak również oświadczenie i gwarancję, że nie będzie przekazywać, drogą elektroniczną ani w żaden inny sposób, oprogramowania ani technologii obywatelom innych państw ani do innych państw w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa.
Niniejsze Warunki, jak również Polityka prywatności Coty dostępna pod adresem http://coty.com/privacy-policy, a także wszelkie Postanowienia dodatkowe, które mogą zostać ustalone między Użytkownikiem i Coty w związku z Witrynami Coty, stanowią całość porozumienia zawartego między Użytkownikiem i Coty w odniesieniu do Witryn Coty.
W maksymalnym możliwym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa wykorzystanie Witryn Coty, jak również wszelkie spory, które mogą wyniknąć między Użytkownikiem i Coty, będą podlegać odpowiednim przepisom federalnym Stanów Zjednoczonych oraz przepisom obowiązującym w stanie Nowy Jork, z wyłączeniem odnośnych przepisów dotyczących norm kolizyjnych. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów prawa Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się, że wszelkie postępowania bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania przez Użytkownika z Witryn Coty będą wnoszone przed sądem stanowym lub federalnym z siedzibą w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork.
Niepodjęcie przez Coty działań w związku z naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się przysługującego Coty prawa w stosunku do dalszych lub podobnych naruszeń. Jeżeli jakiekolwiek treści zamieszczone na Witrynach Coty lub też użytkowanie Witryn Coty przez Użytkownika jest sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zamieszkania Użytkownika w momencie uzyskiwania przez niego dostępu do Witryn Coty, Witryny Coty nie są przeznaczone dla Użytkownika i zwracamy się do Użytkownika z prośbą o powstrzymanie się od użytkowania Witryn Coty. Użytkownik ma obowiązek znać przepisy prawa obowiązujące w swojej jurysdykcji i przestrzegać ich.
Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków (ani też żadnych praw, korzyści czy obowiązków z nich wynikających) z mocy prawa ani w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Coty, której to zgody Coty może nie udzielić wedle wyłącznego własnego uznania. Każda próba dokonania cesji niezgodnie z niniejszymi Warunkami będzie nieważna. Coty może dokonać cesji całości lub części niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią wedle wyłącznego własnego uznania.
W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji Coty zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie i bez powiadomienia, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z Witryn Coty po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tego rodzaju zmienionych lub zaktualizowanych postanowień. Powiadomimy Użytkownika o wszelkich zmianach wprowadzanych do niniejszych Warunków, publikując nowe Warunki korzystania oraz aktualizując zamieszczoną w górnej części strony datę „ostatnia modyfikacja”. 
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieprawidłowe, nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, to postanowienie lub warunek zostanie uznane za rozdzielne względem pozostałych postanowień i warunków i pozostanie bez uszczerbku dla ich ważności i wykonalności. 
W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków można skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.
 

Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: czerwiec 2012 r.

Coty Inc. oraz jej jednostki stowarzyszone i jednostki zależne (zwane dalej łącznie „Coty” lub „my”) szanują prywatność Użytkowników oraz naszą współpracę. W niniejszej Polityce prywatności opisano rodzaj danych osobowych, które Coty gromadzi za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.coty.com oraz witryn poszczególnych marek Coty, w tym wersji mobilnych i powiązanych aplikacji mobilnych (zwanych dalej łącznie „Witrynami Coty”) oraz sposób, w jaki możemy wykorzystywać i udostępniać te informacje, jak również jakie są dostępne dla Użytkowników możliwości wyboru w zakresie dotyczących ich informacji.

Użytkownik potwierdza, że, uzyskując dostęp do Witryn Coty, korzystając z nich i odwiedzając je oraz przekazując Coty informacje, akceptuje niniejszą Politykę prywatności oraz stosowane przez Coty praktyki w zakresie ochrony prywatności, w tym w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez Coty danych osobowych. Użytkownicy nie powinni przekazywać Coty danych osobowych, co do których nie życzą sobie, aby były one wykorzystywane przez Coty w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

Jeżeli w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Warunkach korzystania dostępnych pod adresem http://coty.com/terms-use.

Jak gromadzimy dane
Jakie dane są gromadzone i jak są wykorzystywane
Pliki cookie
Tagi pikselowe
Jak udostępniamy dane
Wybory podejmowane przez Użytkownika w odniesieniu do danych
Przekazywanie danych do innych krajów
Bezpieczeństwo
Łącza osób trzecich
Media społecznościowe i fora publiczne
Konkursy i promocje
Prywatność dzieci
Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Kontakt

 

Jak gromadzimy dane

Gromadzimy dane przekazywanie dobrowolnie przez Użytkownika przy korzystaniu z określonych funkcji Witryn Coty, na przykład w momencie rejestracji do newslettera Coty lub informacji dotyczących produktów i imprez Coty, ubiegania się o pracę w Coty, zamawiania darmowych próbek, kontaktu telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną, komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych lub udziału w wydarzeniach lub innych działaniach promocyjnych.

W momencie odwiedzin lub korzystania z Witryn Coty do gromadzenia określonych informacji mogą być również wykorzystywane narzędzia technologiczne, w tym „pliki cookie” oraz „tagi pikselowe”, zgodnie z poniższym opisem.

Jakie dane są gromadzone i jak są wykorzystywane

Rodzaje danych osobowych, które Coty może gromadzić, obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, data urodzenia, numer telefonu, płeć, kraj zamieszkania, styl życia/zainteresowania odwiedzającego, preferencje produktowe oraz dane umożliwiające identyfikację Użytkownika lub też urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się z Witrynami Coty.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, abyśmy gromadzili na jego temat jakiekolwiek dane osobowe, winien nie przekazywać nam tych danych osobowych lub nie wyrazić zgody na ich przekazywanie, w zależności od okoliczności.

Coty lub też osoby trzecie działające w naszym imieniu mogą wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w następujących celach:

• Komunikacja marketingowa: Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w celu dostarczania newsletterów, wiadomości elektronicznych, ankiet lub innych form komunikacji dotyczących produktów, loterii i konkursów, promocji lub też innych informacji, które mogą być interesujące dla Użytkownika.

• Obsługa klienta: Możemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe w celu przetwarzania i udzielania odpowiedzi na pytania lub zapytania.

• Optymalizacja witryn i zarządzanie nimi: Możemy wykorzystywać przekazane nam przez Użytkowników dane osobowe do zarządzania Witrynami Coty, dostosowywania kolejnych wizyt w oparciu o zainteresowania Użytkownika oraz do doskonalenia Witryn Coty. Oprócz tego Coty może gromadzić i przechowywać adresy IP w postaci zagregowanej na potrzeby analizy tendencji, zarządzania Witrynami Coty, śledzenia wzorców kształtowania się ruchu oraz gromadzenia informacji do wykorzystania w formie zagregowanej.

• Zatrudnienie: Możemy wykorzystywać przekazane nam przez Użytkownika dane osobowe Użytkownika dotyczące zatrudnienia, takie jak życiorys Użytkownika, wyłącznie w celu rozważenia kandydatury Użytkownika na bieżące i dostępne w przyszłości stanowiska, jak również w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w zakresie zatrudnienia w spółce Coty, którą Użytkownik był zainteresowany, lub też w jednej z naszych jednostek stowarzyszonych lub jednostek zależnych. Będziemy przechowywać dane rekrutacyjne Użytkownika na potrzeby ewentualnych procesów rekrutacji przeprowadzanych w przyszłości, chyba że Użytkownik zastrzeże sobie, że nie życzy sobie dalszego przechowywania jego danych.

Pliki cookie

Z zastrzeżeniem wyrażonej przez Użytkownika uprzednio wyraźnej zgody, jeżeli wymagają jej przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji Użytkownika, Coty może umieszczać na komputerze Użytkownika niewielkie pliki danych określane jako „pliki cookie”, tak aby ułatwić przeglądanie Witryn Coty i podnosić jakość Witryn Coty. „Plik cookie” przechowuje przede wszystkim dane dotyczące wizyt oraz preferencji w zakresie przeglądania Witryn Coty, tak aby nie było konieczne ponowne wprowadzanie ustawień po powrocie do Witryny Coty. Więcej informacji na temat ustawień plików cookie można uzyskać tutaj.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie tego rodzaju informacji, nie udzielając zgody na korzystanie z plików cookie, tam gdzie ma to zastosowanie, lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek udostępnia informacje dotyczące tego, jak przestać przyjmować nowe pliki cookie, jak uzyskiwać informacje o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Niemniej jednak należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje i usługi dostępne na Witrynach Coty mogą nie działać poprawnie. Oprócz tego wyłączenie plików cookie może również anulować zastrzeżenia dotyczące braku zgody na korzystanie z określonych funkcji, które są oparte na plikach cookie, na przykład analityka sieci Web.

 

Niektóre Witryny Coty mogą również korzystać z usług partnerów analitycznych, w tym Omniture oraz Google Analytics, aby gromadzić anonimowe dane statystyczne i analityczne dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z danej Witryny Coty. W szczególności usługa Google Analytics, świadczona przez Google, Inc. (zwaną dalej „Google”), jest oparta na plikach cookie, za pośrednictwem których gromadzi anonimowe, zagregowane dane statystyczne dotyczące użytkowników witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej (w tym jego adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje na potrzeby oceny sposobu korzystania z Witryny Coty przez Użytkownika, utworzenia raportu na temat aktywności dla operatorów witryny oraz zapewnienia im innych usług związanych z aktywnością na witrynie oraz wykorzystywaniem Internetu. Google może również przekazywać posiadane przez siebie dane podmiotom zewnętrznym, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy wspomniane podmioty zewnętrzne przetwarzają te dane w imieniu Google. Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika mogą umożliwić mu rezygnację z korzystania z tej usługi. Google nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Użytkownik może odwiedzić stronę Google dostępną pod adresem www.google.com, gdzie może dowiedzieć się więcej o usłudze Google Analytics i funkcjach rezygnacji udostępnianych przez Google użytkownikom witryn internetowych. Korzystając z Witryn Coty, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Użytkownika przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej. Użytkownik może nie udzielić zgody na agregowanie i analizę danych zgromadzonych na temat Użytkownika na Witrynach Coty przez naszych dostawców internetowych usług analitycznych, klikając tutaj oraz tutaj i wybierając znajdujące się na dole łącze dotyczące wycofania zgody.

Tagi pikselowe

Z zastrzeżeniem udzielonej wcześniej wyraźnej zgody Użytkownika, jeżeli przepisy prawa obowiązujące w danej jurysdykcji wymagają tego rodzaju zgody, Coty może używać tagów pikselowych (określanych również mianem „czystych gifów” lub „sygnałów nawigacyjnych”), łącz śledzących lub podobnych technologii w celu monitorowania niektórych stron odwiedzanych przez Użytkownika na Witrynach Coty, tak aby móc spersonalizować wizytę Użytkownika, ułatwić mu przeglądanie Witryn Coty oraz poprawiać jakość Witryn Coty. Coty może wykorzystywać informacje zgromadzone za pośrednictwem tagów pikselowych, łącz śledzących oraz podobnej technologii w połączeniu z danymi Użytkownika umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

Jak udostępniamy dane

Dane Użytkownika (dane osobowe oraz inne dane) mogą być udostępniane podmiotom z grupy Coty (Coty Inc. oraz jej jednostki stowarzyszone i zależne). Niemniej jednak Coty nie ujawnia i nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, oprócz konkretnych osób trzecich wskazanych poniżej:

Osoby trzecie świadczące usługi marketingowe
Niektóre promocje lub wydarzenia sponsorowane przez Coty lub też niektóre części Witryn Coty mogą oferować Użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych Użytkownika partnerom biznesowym Coty, takim jak licencjodawcy Coty lub podmioty współsponsorujące promocje. Jeżeli Użytkownik udzielił na to wyraźnej zgody, dane Użytkownika będą udostępniane wskazanej osobie trzeciej, a dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane przez osobę trzecią do własnych celów i zgodnie z jej własnymi politykami (w tym stosowanymi przez taką osobę trzecią zasadami wycofania zgody).

Usługodawcy
Coty zatrudnia usługodawców zewnętrznych do realizacji pewnych funkcji w imieniu Coty. Przykłady takiej współpracy obejmują podmioty zajmujące się analizą danych, specjalistów ds. obsługi klienta, firmy realizujące kampanie (np. firmy koordynujące kampanie mailingowe, loterie, konkursy lub promocje) oraz podmioty świadczące usługi hostingu web. Tego rodzaju osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika (osobowych i innych) w zakresie koniecznym do realizacji powierzonej im funkcji. Niemniej jednak Coty nie upoważniła ich do wykorzystywania tych danych w jakimkolwiek innym celu ani do przekazywania ich innym osobom.

Informacje zagregowane
Coty może udostępniać niektóre przekazywane przez Użytkownika informacje w zagregowanej i anonimowej formie osobom trzecim, które zostały zatrudnione na potrzeby wewnętrznej działalności i planowania, na przykład do sporządzenia opracowań statystycznych i planów marketingowych. Żadne zagregowane informacje udostępniane w tym kontekście nie będą zawierały danych osobowych Użytkownika.

 

Przekazywanie danych do celów prowadzonej działalności
Coty może przekazać, zbyć, przenieść, udostępnić, sprzedać lub przystąpić do innej transakcji obejmującej część lub całość naszych aktywów, w tym wszystkie dane Użytkownika lub dowolną ich część, w ramach zbycia korporacyjnego, fuzji, przejęcia, zawiązania spółki joint venture, upadłości, rozwiązania spółki, reorganizacji lub innych podobnych czynności lub postępowań.

Przestrzeganie prawa
Coty może ujawniać wszelkie dane, w tym dane osobowe, które uzna wedle własnego uznania za konieczne w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi przepisami obowiązującego prawa, rozporządzeniami, wymogami postępowań prawnych lub wymogami organów administracji rządowej. Możemy również ujawniać dane osobowe w przypadkach, w których będzie to konieczne w celu ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi, w ramach zarządzania prowadzonymi przez Coty programami ograniczania ryzyka, jak również w innych przypadkach dopuszczalnych na mocy przepisów prawa.

Wybory podejmowane przez Użytkownika w odniesieniu do danych

Wycofanie zgody
Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje, że nie chce już otrzymywać materiałów marketingowych ani innych informacji zamówionych uprzednio w Coty (np. newsletterów lub promocyjnych wiadomości elektronicznych), może wycofać swoją zgodę, klikając łącze zamieszczone w otrzymanej wiadomości elektronicznej lub wysyłając do nas wiadomość elektroniczną lub list na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor NY, NY 10118.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Użytkownik zdecyduje, że nie chce już przyjmować plików cookie z Witryn Coty w żadnym z celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, aby przestała ona przyjmować pliki cookie lub pytała Użytkownika o zgodę na przyjęcie pliku cookie z odwiedzanej witryny internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pomocy technicznej danej przeglądarki.

Użytkownik może również nie udzielić zgody na agregowanie i analizę danych zgromadzonych na temat Użytkownika na Witrynach Coty przez naszych dostawców internetowych usług analitycznych, klikając tutaj oraz tutaj i wybierając znajdujące się na dole łącze dotyczące wycofania zgody.

Zmiana lub usuwanie danych Użytkownika
Użytkownik może przeglądać, aktualizować, korygować lub kasować swoje dane osobowe, wysyłając do nas wiadomość elektroniczną lub list na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor NY, NY 10118. Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o skasowanie danych osobowych Użytkownika możemy zachować kopię archiwalną dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa lub w celu dochodzenia przysługujących nam praw.

Przekazywanie danych do innych krajów

Jako podmiot międzynarodowy, w celu świadczenia niektórych usług za pośrednictwem Witryn Coty, Coty może mieć obowiązek przekazywać i przetwarzać dane Użytkownika (dane osobowe i inne) na całym świecie, a w szczególności za pośrednictwem międzynarodowych podmiotów Coty z siedzibą w krajach, w których może nie być zagwarantowany taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju zamieszkania Użytkownika. Przyjęcie przez Użytkownika postanowień niniejszej Polityki prywatności i późniejsze przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem dowolnej Witryny Coty stanowi wyraźną zgodę na tego rodzaju przekazywanie i przetwarzanie.

Bezpieczeństwo

Coty rozumie troskę Użytkownika o to, w jaki sposób jego dane osobowe są wykorzystywane lub przekazywane innym, i ceni sobie zaufanie, jakim Użytkownik obdarzył Coty, dlatego też podejmuje starania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika. Coty wdrożyła uzasadnione fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia, które mają pomóc nam chronić dane osobowe Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Niemniej jednak należy pamiętać, że żadna technologia elektronicznej transmisji danych nie jest w pełni bezpieczna. Nie możemy zagwarantować, że wdrożone przez nas zabezpieczenia danych osobowych nigdy nie zostaną złamane ani nie ulegną awarii, ani też że zabezpieczenia te zawsze będą wystarczające czy skuteczne.

Łącza osób trzecich

W Witrynach Coty mogą znajdować się łącza prowadzące do lub z witryn i usług osób trzecich (zwane dalej łącznie „Witrynami osób trzecich”), które nie są kontrolowane ani prowadzone przez Coty. Należy pamiętać, że Coty nie odpowiada za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez tego rodzaju Witryny osób trzecich i nie kontroluje treści, polityk ani działań Witryn osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności oraz warunków korzystania każdej Witryny osób trzecich, do której prowadzą łącza z Witryn Coty.

Media społecznościowe i fora publiczne

Witryny Coty mogą ułatwiać dostęp do określonych zewnętrznych witryn mediów społecznościowych i innych witryn internetowych lub usług, w których użytkownicy mogą generować własne treści. Może to obejmować dostęp do takich witryn internetowych po kliknięciu elementu, na przykład film wideo promujący daną markę na Youtube, czy też aktywacja takich stron po wpisaniu komentarza lub kliknięciu przycisku „lubię to” na Witrynach Coty korzystających z wtyczki Facebook. Każdorazowo polityka prywatności tego rodzaju osoby trzeciej reguluje zasady interakcji Użytkownika z daną witryną internetową lub usługą.

Witryny Coty mogą również umożliwiać przesyłanie treści w ramach recenzji konsumenckich, for dyskusyjnych, grup dyskusyjnych i innych funkcji dostępnych publicznie (zwanych dalej łącznie „Forami publicznymi”). Nie ograniczamy rozpowszechniania danych osobowych, które Użytkownicy dobrowolnie ujawniają na tego rodzaju Forach publicznych, dlatego też należy pamiętać, że wszystkie ujawnione tam dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. W związku z tym zachęcamy do powstrzymania się od udostępniania danych osobowych na swój temat na Forach publicznych. Coty nie jest w stanie uniemożliwić osobom trzecim wykorzystanie tego rodzaju informacji w sposób potencjalnie niezgodny z niniejszą Polityką prywatności lub przepisami obowiązującego prawa.

Konkursy i promocje

Coty oraz jej usługodawcy zewnętrzni lub partnerzy biznesowi mogą oferować loterie, konkursy i ankiety (zwane dalej „Promocjami”) za pośrednictwem Witryny Coty. W niektórych przypadkach do wszelkich danych osobowych udostępnionych w związku z taką Promocją może mieć zastosowanie polityka prywatności podmiotu zewnętrznego. Zachęcamy do uważnego obserwowania tego, kto jest organizatorem danej Promocji, oraz tego, jakie warunki, regulaminy czy polityki jej dotyczą.

Prywatność dzieci

Witryny Coty nie są skierowane do osób w wieku 13 lat i młodszych ani przeznaczone do użytkowania przez takie osoby. Coty nie pozyskuje ani też nie gromadzi świadomie danych od dzieci w wieku 13 lat i młodszych. Jeżeli dowiemy się, że przypadkowo otrzymaliśmy dane osobowe od osoby odwiedzającej Witryny Coty, która jest młodsza niż trzynaście lat, skasujemy te dane z naszych rejestrów.

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia

Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo domagać się informacji dotyczących ujawniania ich danych osobowych przez Coty (w tym jej jednostki stowarzyszone i jednostki zależne) osobom trzecim na potrzeby realizowanych przez osoby trzecie działań z zakresu marketingu bezpośredniego. W odniesieniu do tego rodzaju osób trzecich niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko ich działań podejmowanych na terenie stanu Kalifornia. Aby złożyć taki wniosek, należy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor NY, NY 10118.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji, Coty zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i bez powiadomienia, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z Witryn Coty po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tego rodzaju zmienionych lub zaktualizowanych postanowień. Powiadomimy Użytkownika o wszelkich zmianach wprowadzanych do niniejszej Polityki prywatności, publikując nową Politykę prywatności oraz aktualizując zamieszczoną w górnej części strony datę „ostatnia modyfikacja”.

Kontakt

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności można skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.