Konkurs Get the London Look

Dziękujemy za wszystkie fenomenalne zgłoszenia w konkursie GET THE LONDON LOOK! Jury postanowiło nagrodzić:

Miejsce 1 (karta podarunkowa na zakupy w sklepie stacjonarnym z odzieżą Topshop o wartości 1000 złotych) zajęła:
https://instagram.com/emilyimagination

Miejsce 2 (karta podarunkowa na zakupy w sklepie stacjonarnym z odzieżą Topshop o wartości 500 złotych) zajęła:
https://instagram.com/matylda_s

Miejsca 3, 4, 5, 6, 7 (zestawy kosmetyków Rimmel) zajęły:
https://instagram.com/mishmashwardrobe
https://instagram.com/paula.szlachta
https://instagram.com/justherfashion
https://instagram.com/meerybuu
https://instagram.com/fashionallied

Gratulujemy! Laureatki prosimy o kontakt  bezpośrednio do nas na profil Instagramowy www.instagram.com/rimmellondonpl  w prywatnej wiadomości (opcja direct). Prosimy o podanie w wiadomości adresu mailowego oraz adresu do wysyłki nagrody oraz numeru kontaktowego.

 

REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ NA INSTAGRAMIE

PROWADZONEJ POD NAZWĄ „GET THE LONDON LOOK”

 

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem akcji konkursowej prowadzonej pod nazwą „Get the London Look” (zwanej dalej: Konkursem) jest firma Think Kong Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88,01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000333041 – zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą COTY Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 34A, 02–672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027110, REGON: 012609980, NIP 521–008–19–06, kapitał zakładowy 26.567.350,00 zł, zwana dalej: „Fundatorem”

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, na oficjalnym profilu Rimmel London Polska pod adresem www.instagram.com/rimmellondonpl w terminie od dnia 09.03.2014 roku do dnia29.03.2015 roku do godziny 23:59.

4. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Instagram, którzy:

a. Posiadają konto na portalu Instagram dostępne dla każdego użytkownika (ustawienia publiczne)

b. Śledzą oficjalny profil Rimmel London Polska istniejący pod adresem: www.instagram.com/rimmellondonpl

c. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody konkursowej reprezentować ich będzie rodzic lub opiekun.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz inne podmioty działające na zlecenie Organizatora jego danych osobowych w celach bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wydaniem nagród w Konkursie, a także na wykorzystanie zgłoszenia w całości lub części na cyfrowych nośnikach promocyjno-reklamowych wykorzystywanych przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

4. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

a. Śledzić profil @RimmelLondonPl na Instagramie

b. zaproponować stylizację w wydaniu London Look (swoją interpretację stylu London Look)   

c. zrobić zdjęcie swojej stylizacji w wydaniu London Look,

d. opublikować zdjęcie na swoim profilu na Instagramie oznaczając je #hashtagiem: #LondonLookRimmel (zwane w treści Regulaminu „zgłoszeniem” ) oraz tagując profil @rimmellondonpl w terminie do dnia od 09.03.2015 do dnia 29.03.2015.

2. Uczestnicy Konkursu będą mogli brać udział w konkursie wyłącznie przy pomocy portalu Instagram.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Każdy uczestnik może zamieścić dowolną ilość zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że tylko jedno z nich może wygrać w Konkursie.

5. Po zakończeniu etapu dodawania zgłoszeń (zgodnie z §3 ust.1 pkt.d) Jury wskazane przez Organizatora wybierze 8 zwycięzców spośród autorów zamieszczonych zgłoszeń w Konkursie i wyróżni ich nagrodami.

6.  Jury wybierze nagrodzone zgłoszenia, kierując się kryteriami estetyki wykonania i zgodności z tematem.

7. Ogłoszenie wyników konkursu, a tym samym poinformowanie o nich zwycięzców Konkursu nastąpi nie później niż 5 dni roboczych od chwili zakończenia etapu dodawania zgłoszeń w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone w formie wpisu na profilu Rimmel London Polska na Instagramie www.instagram/rimmellondonpl oraz na stronie internetowej http://pl.rimmellondon.com/konkurs-get-the-london-look

10. Zgłoszenie zamieszczone w sposób inny niż poprzez portal Instagram lub przez osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą poddane ocenie.

 

§ 4

NAGRODY

1. W konkursie łącznie zostanie wybranych 8 zwycięzców. Każdemu ze zwycięzców przysługuje jedna nagroda.

2. Nagrodami w Konkursie są:

Miejsce 1: karta podarunkowa na zakupy w sklepie stacjonarnym z odzieżą firmy brytyjskiej Topshop o wartości 1000 złotych oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (tj. 111,11 złotych), nie podlegająca wypłacie, która zostanie potrącona na zapłatę przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2012, , poz. 361z późn. zm.) do pobrania którego zobowiązany jest Fundator.

Miejsce 2: karta podarunkowa na zakupy w sklepie stacjonarnym z odzieżą firmy brytyjskiej Topshop o wartości 500 złotych oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (tj. 55,55 złotych), nie podlegająca wypłacie, która zostanie potrącona na zapłatę przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2012, , poz. 361z późn. zm.) do pobrania którego zobowiązany jest Fundator.

Miejsca 3, 4, 5, 6, 7: zestaw kosmetyków Rimmel (po 1 zestawie dla każdego laureata) o łącznej wartości 69,97 złotych oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (tj. 7,77 złotych), nie podlegająca wypłacie,  która zostanie potrącona na zapłatę przez Fundator na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2012, , poz. 361z późn. zm.) do pobrania którego zobowiązany jest Fundator.

W skład 1 zestawu (1 nagrody) wchodzą kosmetyki Rimmel: Mascara Scandaleyes XXtreme, Błyszczyk Oh My Gloss, Eyeliner Jumbo.

3. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie do opublikowania prywatnie (udostępniając swój post kontu Rimmel London Polska @RimmelLondonPl na Instagramie) następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.

5. Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 7 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: kmaciejewska@thinkkong.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

6. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Jury. 

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

9. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.

10. Organizator wydaje Nagrody działając w imieniu i na rzecz Fundatora.

 

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień ogłoszenia wyników Konkursu na profilu Rimmel London Polska  na Instagramie: www.instagram.com/rimmellondonpl lub na stronie internetowej http://pl.rimmellondon.com/konkurs-get-the-london-look. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej na adres Organizatora podany w ust.3 poniżej.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Think Kong sp. z o.o., ul. Wolska 88,01-141 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „Konkurs: Get the London Look”.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej przedmiotowe dane osobowe zostaną usunięte.

 

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie wynika z indywidualnej działalności twórczej, która nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdyby korzystanie przez Organizatora Konkursu z nadesłanego zgłoszenia naruszało prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu, który nadesłał to zgłoszenie, zobowiązuje się do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.

2. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania zgłoszenia udzielają Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo  niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanego przez nich w zgłoszeniu utworu (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na wszystkich znanych polach eksploatacji, wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń do liczby wykorzystań, a w szczególności licencji na jego utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera  i sieci Internet oraz publiczne wyświetlanie.

3. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanego zgłoszenia, w tym zwłaszcza naruszania praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi przysługuje prawo odrzucenia zgłoszenia, a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody –do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz do ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu oraz zmiany przetwarzanych danych osobowych.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację, w przypadku przyznania nagrody, jego danych osobowych, w postaci nicku, imienia i nazwiska oraz nadesłanego zgłoszenia, na stronie internetowej http://pl.rimmellondon.com/konkurs-get-the-london-look oraz na profilu na Instagramie: www.instagram.com/rimmellondonpl

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej: http://pl.rimmellondon.com/konkurs-get-the-london-look

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zgłoszeń konkursowych spowodowane problemami technicznymi leżącymi po stronie Uczestnika.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na profilu Fundatora w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem: www.instagram.com/rimmellondonpl oraz obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.